Consulta pública prèvia sobre el nou reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 

La Llei de la Generalitat 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, ha sigut objecte d'una important reforma, que afecta la quasi totalitat del seu articulat i s'ha dut a terme mitjançant la Llei de la Generalitat 16/2017, de 10 de novembre.

La referida reforma comporta que “en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la present llei, el Consell de la Sindicatura de Comptes aprovarà un reglament de règim interior adaptat al que disposa aquest text normatiu. Amb l’entrada en vigor d'aquest reglament, quedarà derogat el que va ser aprovat per un acord de data 19 de setembre de 1986 de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat de les Corts” (disposició addicional única).

Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de reglament, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la seua reunió del dia 17 de gener de 2018, ha aprovat substanciar una consulta pública en què es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre els problemes que es pretenen solucionar amb aquesta iniciativa, la necessitat i oportunitat d'aprovar aquest reglament, els seus objectius i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Per mitjà d’aquesta consulta, els possibles destinataris de la norma i els que puguen veure's afectats, de manera individual o col·lectiva, així com qualsevol persona o organització, pot emetre les seues opinions i fer aportacions, que seran tingudes en compte en l'elaboració de l'esmentat projecte normatiu.

El termini d'aquesta consulta prèvia s'inicia el 18 de gener de 2018, que és l'endemà de la inserció d'aquest anunci en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes, i finalitza el 9 de febrer de 2018.

Es podrà presentar qualsevol opinió o aportació que es crega oportuna al Registre General o enviar-la al correu electrònic del secretari general: cortell_rob@gva.es

El resultat d'aquesta consulta prèvia es farà públic a través de la web de la Sindicatura de Comptes.


Consulta pública prèvia reglament en pdf

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es