La Sindicatura de Comptes presenta el seu Programa Anual d’Actuació 2018 

CONCLOURÀ L’ANÀLISI DE LES INVERSIONS DE LES DIPUTACIONS EN ELS AJUNTAMENTS I DE LA REESTRUCTURACIÓ RECENT DEL SECTOR PÚBLIC AUTONÒMIC

A més, entre 2018 i 2019 fiscalitzarà els comptes de totes les institucions estatutàries, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, la reestructuració de la Fira de Mostres Internacional de València i diverses auditories operatives especials

València, 14 de febrer.- La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha aprovat el seu Programa Anual d’Actuació per a 2018. Un pla ambiciós que conté no sols els informes que finalitzaran en 2018, sinó també aquells que s’iniciaran en aquest exercici per a acabar-los posteriorment. La Sindicatura ha incorporat al seu Programa la fiscalització dels comptes de totes les institucions estatutàries, així com una auditoria operativa sobre la gestió municipal d’aigües potables i residuals.

“Aquets informes van ser sol·licitats per les Corts i coincideixen amb els objectius de la Sindicatura d’abordar aspectes mediambientals i d’incrementar el nombre d’auditories operatives i especials, que ja representen més d’un terç del temps dedicat pels equips d’auditoria”, ha explicat el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella.

En l’àmbit autonòmic, a més del Compte de l’Administració, el Programa Anual d’Actuació de l’exercici de 2018 preveu la fiscalització dels comptes anuals de les Corts i altres institucions estatutàries. Entre els ens subjectes a fiscalització destaca la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i el consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al món a vela, entre altres. Així mateix, es clourà l’informe de reestructuració del sector públic autonòmic en el període de 2010-2016 i s’iniciarà l’anàlisi de la reestructuració de la Fira de Mostres Internacional de València.

Quant a les auditories operatives i especials, destaca l’acabament de l’informe relatiu als serveis d’extinció d’incendis provincials i autonòmics, així com el de la concessió de l’assistència sanitària integral del Departament de Salut de l’Hospital de Torrevella, el de la gestió tributària dels impostos municipals realitzada per les diputacions i la fiscalització de les inversions de les diputacions en els ajuntaments. També es fiscalitzaran les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme per ajuntaments de més de 10.000 habitants (en col·laboració amb el Tribunal de Comptes i altres OCEX).

En l’àmbit local, a més del Compte General de les Entitats Locals i de l’anàlisi dels advertiments dels interventors municipals, durant 2018 es publicaran els informes corresponents als ajuntaments d’Alacant, Castelló i Elx, i el de l’empresa municipal PIMESA d’Elx. S’iniciaran les fiscalitzacions d’altres municipis i d’un informe centrat en un aspecte de gran preocupació com és la ciberseguretat i les seues possibles repercussions negatives en la gestió de les administracions públiques.

Durant el 2018, les cinc universitats públiques valencianes seran igualment objecte d’un informe de control formal de rendició de comptes, igual que els comptes de les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana. Es prestarà una atenció especial a l’anàlisi de les despeses de personal de la Universitat d’Alacant i a l’ús de les subvencions autonòmiques rebudes per la Cambra de Comerç de València.
Per veure el document complet feu clic ací

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es