La Sindicatura de Comptes publica l’Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament de Montcada. Exercici de 2014 

· Avui s’ha lliurat aquest Informe a l’Ajuntament de Montcada i a les Corts Valencianes.

· Tot seguit s’ofereix un resum de l’esmentat Informe.

RESUM

S’han revisat determinats aspectes del Compte General de l’Ajuntament de Montcada de 2014, així com del compliment de la normativa aplicable en la gestió de la contractació durant els exercicis 2014 i 2015. En la revisió financera de l’exercici 2014 destaca que l’Ajuntament es trobava sotmés a diversos procediments judicials pendents de resolució, dels quals podrien derivar-se responsabilitats econòmiques, així com el pagament d’indemnitzacions per preu just que no ha sigut possible quantificar i que no han sigut objecte de cap provisió.

S’han plantejat ajustos al resultat pressupostari i al romanent de tresoreria per a despeses generals de 2014 que haurien de reduir-se en 567.520 euros i 1.324.663 euros, respectivament. Així mateix, en el balanç han de reduir-se els saldos de “Deutors pressupostaris”, “Resultats d’exercicis anteriors” i “Resultats de l’exercici” en 614.841 euros, 8.068 euros i 724.960 euros, respectivament, amb l’ajust consegüent en el compte del resultat economicopatrimonial.

Quant al compliment de les normes pressupostàries i de gestió, s’ha posat de manifest que no han sigut aprovats pel Ple de l’Ajuntament els comptes generals dels exercicis 2011 a 2016, no s’han aprovat pressupostos per als exercicis 2015 i 2016 i no s’han prorrogat els de l’exercici anterior amb els ajustos necessaris.

Aquestes circumstàncies representen un incompliment rellevant de la legislació pressupostària que dificulta fer una gestió econòmica i financera adequada de l’Entitat.

Pel que fa al pressupost de 2014, l’Ajuntament no ha complit amb les obligacions pel que fa als terminis d’aprovació i publicació, ni tampoc als de remissió del pressupost aprovat a l’Administració de la Comunitat Autònoma i a l’Administració de l’Estat. No es disposa del llibre d’inventaris, s’incompleix la normativa pel que fa a la gestió dels pagaments que cal justificar i acomptes de caixa fixa i s’han detectat irregularitats en la gestió de subvencions.

En addició a això, cal destacar que el Ministeri Fiscal ha interposat una querella en 2016 contra la societat municipal Promoció Econòmica de Montcada, SA (PEMSA), el gerent d’aquesta i determinats membres del Consell d’Administració i de la Corporació Municipal. La querella es troba en curs de resolució, per la qual cosa es desconeix l’efecte que aquesta pot tenir sobre els comptes anuals de la Corporació.

La fiscalització de la contractació ha posat de manifest que l’Ajuntament de Montcada no ha complit en 2014 i 2015 de manera raonable amb els principis generals de contractació establits en el TRLCSP.

Per últim, s’ha proposat adoptar les mesures correctores necessàries per a resoldre les deficiències que s’han posat de manifest i recomanacions específiques per a millorar la gestió economicoadministrativa.Per veure l'Informe complet feu clic acíNOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la labor als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conèixer el veritable abast del treball realitzat.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es