La Sindicatura de Comptes publica l’Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament de la Jana. Exercici de 2014 

· Avui s’ha lliurat aquest Informe a l’Ajuntament de la Jana i a les Corts Valencianes.

· Tot seguit s’ofereix un resum de l’esmentat Informe.

RESUM

S’han revisat determinats aspectes del Compte General de 2014, així com del compliment de la normativa aplicable en la gestió de la contractació durant els exercicis 2014 i 2015.

Pel que fa a la revisió financera, s’han posat de manifest diverses incidències relatives a determinats saldos comptables que figuren en el balanç de situació a 31 de desembre de 2014 (tresoreria, immobilitzat, deutes amb entitats de crèdit, emissions d’obligacions i altres valors negociables, pagaments pendents d’aplicació definitiva, i saldos creditors amb altres administracions públiques). Així mateix, pel que fa al resultat pressupostari i al romanent de tresoreria, no hem pogut concloure si l’Entitat ha aplicat adequadament els principis comptables, en particular els que fan referència al criteri de registre i reconeixement dels drets i de les obligacions. Tot això a causa de la inexistència d’un sistema d’arxiu i conservació adequat de tota la documentació i informació comptable, fet que no ens ha permés avaluar la integritat, exactitud i classificació de les transaccions i fets esdevinguts.

Pel que fa a les normes pressupostàries i de gestió, s’han observat amb caràcter general importants debilitats de control intern i incompliments de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics. Aquests incompliments han representat elements significatius de risc en el reflex de l’activitat econòmica i patrimonial de l’Ajuntament en els comptes anuals així com en el desenvolupament de l’activitat contractual de l’Entitat.

Quant a la fiscalització de la contractació, hem emés una opinió desfavorable, ja que l’Ajuntament no ha complit durant 2014 i 2015 de manera raonable amb els principis generals i procediments de contractació establits en el TRLCSP. Del treball realitzat sobre contractació, i en particular pel que fa a l’autorització de la despesa, la recepció dels béns o serveis adquirits i l’existència de documents justificatius, s’han observat diversos fets les circumstàncies concurrents dels quals permeten concloure que reuneixen els requisits per considerar-los indiciaris de la possible existència de responsabilitat comptable i en conseqüència es posaran en coneixement del Tribunal de Comptes amb aquesta consideració.

En l’Informe de fiscalització s’efectuen diverses recomanacions específiques per a millorar la gestió economicoadministrativa i els mecanismes de control intern. Cal indicar en aquest sentit que durant els exercicis 2016 i 2017 la Corporació actual ja va prendre mesures per a esmenar les deficiències detectades, en especial les dirigides a complir amb els procediments establits en la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local i per a adequar la contractació als preceptes legals vigents.

Per veure l'Informe complet feu clic ací

NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la labor als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conèixer el veritable abast del treball realitzat.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es