La Sindicatura de Comptes publica l’Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de València, exercici 2015 

· Avui s’ha lliurat aquest Informe a l’Ajuntament de València i a les Corts Valencianes.

· Tot seguit s’ofereix un resum de l’esmentat Informe.


RESUM

S’han revisat determinats aspectes del Compte General de 2015 de l’Ajuntament de València i del compliment de la normativa de gestió de la contractació en els exercicis 2015 i 2016, entre els quals destaquen els següents:

Revisió financera de l’exercici 2015

 • L’Ajuntament té sobrevalorat el romanent de tresoreria en 23.161.171 euros, perquè no ha calculat el saldo de cobrament dubtós d’acord amb el que disposa l’article 193 bis de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL).
 • El saldo de tresoreria està infravalorat en 224.709 euros, perquè hi ha tres comptes restringits de recaptació, amb un saldo de 228.434 euros a 31 de desembre de 2015, que no es van incloure en el saldo de tresoreria; així com errors en les conciliacions bancàries, per una quantia de 3.725 euros.

Compliment d’altres requeriments legals i reglamentaris
 • L’Ajuntament ha realitzat determinades despeses prescindint del procediment legalment establit, ha adquirit compromisos de despeses per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses, circumstància que determina la nul·litat de ple dret.
 • En el pla de disposició de fons de l’exercici 2017 l’Ajuntament no ha respectat l’ordre previst en l’article 187 de l’LRHL.

Fiscalització de la contractació
 • En diversos supòsits els contractistes han realitzat les prestacions de serveis sense cobertura contractual o mitjançant pròrrogues formalitzades sense cap cobertura legal.
 • En un expedient s’ha incomplit el termini d’execució del contracte sense que l’Ajuntament haja resolt el contracte o haja exigit les penalitats previstes en el plec de clàusules administratives particulars, en contra del que disposa l’article 212.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).
 • En els exercicis 2015 i 2016 l’Ajuntament ha fraccionat diversos contractes, que haurien d’haver-se agrupat i adjudicat mitjançant un procediment ordinari, obert, restringit, o bé mitjançant el procediment negociat, amb la finalitat de garantir el compliment dels principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, aplegats en l’article 1 de l’LCSP.
 • En un expedient s’ha encarregat a l’empresa adjudicatària diversos serveis que haurien de ser prestats pel mateix Ajuntament, en la mesura que impliquen l’exercici de potestats públiques, fet que incompleix l’article 301.1 de l’LCSP.
 • En una comanda de gestió no s’ha acreditat que la societat a la qual se li formalitza puga ser considerada mitjà propi, en els termes dels articles 4.1.n) i 24.6 de l’LCSP.

Recomanacions més importants
 • S’ha de remetre de manera regular al Ple de l’Ajuntament informació sobre l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seua situació.
 • L’Ajuntament ha d’elaborar de manera adequada els pressupostos de cada exercici, recollint els crèdits suficients per a atendre el compliment de les obligacions que com a màxim es puguen aplegar en l’exercici.
 • En la confecció del Compte General, l’Ajuntament ha de garantir que s’hi integren els comptes anuals de totes les unitats dependents de l’Entitat.
 • L’Entitat ha de limitar l’aprovació d’expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, perquè no són una tècnica pressupostària adequada i podrien determinar l’exigència de responsabilitats.
 • L’Entitat ha de garantir que els criteris d’adjudicació contribuïsquen a fer efectives les baixes en les licitacions.
 • L’Ajuntament ha de garantir que en els plecs de clàusules administratives particulars s’apleguen les circumstàncies que concorren per a determinar el procediment de contractació triat en cada cas concret i garantir que en tots els expedients de contractació es dispose d’una concurrència real i efectiva.

Per veure l'Informe complet feu clic ací


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la labor als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conèixer el veritable abast del treball realitzat.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es