La Sindicatura de Comptes publica l’informe de fiscalització de l’empresa municipal de transport (EMT) 

València, 1 de desembre de 2017.- La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha publicat avui l’informe de fiscalització de l’Empresa Municipal de Transports de València (EMT) corresponent a l’exercici de 2016. És la primera vegada que es fiscalitza l’EMT, l’empresa municipal valenciana amb major pressupost.
El document inclou una auditoria financera i també la fiscalització del compliment de la normativa de contractació. L’auditoria financera evidencia que l’EMT comptabilitza de manera incorrecta les subvencions atorgades per l’Ajuntament de València, ja que les registra com a aportacions al patrimoni en comptes de com a ingressos de l’exercici.
De la seua part, l’anàlisi de la contractació manifesta incompliments de la normativa, tant en contractes de 2016 (subministraments d’energia, targetes Móbilis, etc.) com en altres formalitzats en exercicis anteriors i encara vigents en 2016 (sistema audiovisual de contractació, publicitat en marquesines...). En aquest sentit cal destacar que l’òrgan de contractació de l’EMT no sempre ha complit amb les seues obligacions legals de subministrament d’informació contractual i que en la gran part dels contractes vigents d’exercicis anteriors, s’incompleix el termini de duració i no consta que l’òrgan de contractació haja acordat les pròrrogues.
L’Informe també revela l’existència de determinats conceptes retributius en les nòmines del personal no previstos en el conveni col·lectiu i mostra una situació de desequilibri financer en registrar un patrimoni net negatiu de pràcticament 14 milions d’euros.
La Sindicatura de Comptes completa el seu Informe amb vint recomanacions orientades a millorar la gestió de l’EMT, entre les quals indica les següents: l’adquisició de béns i serveis s’ha de planificar i ajustar a les necessitats reals de l’Entitat; la duració dels contractes ha d’acomplir els terminis i requisits legals; s’han d’implantar mètodes de control efectius perquè en tots els processos de contractació s’exigisca la documentació preparatòria de l’adjudicació; i les factures dels proveïdors s’han de verificar amb els justificants dels subministraments i serveis degudament comprovats pel personal responsable.

NOTA PER ALS REDACTORS EN CAP I PERIODISTES
Per a qualsevol aclariment o més informació, la premsa ha de contactar amb Ramón Pedrosa, de Minister Media, qui gestiona la comunicació de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en el telèfon 672129922, o en el correu electrònic ramon@ministerofm.com.
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es