X Premi d'Investigació Mestre Racional 

LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA CONVOCA EL X PREMI D'INVESTIGACIÓ "MESTRE RACIONAL"

La Sindicatura de Comptes fou creada per la Llei 6/1985, d'11 de maig, de la Generalitat Valenciana, en compliment de les previsions recollides en l'article 59 de l'Estatut d'Autonomia, destaca posteriorment la reforma introduïda per la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana que li atribueix competències en matèria de fiscalització de les entitats locals. L'actual òrgan de control extern valencià és hereu i continuador de la institució històrica del Mestre Racional, que va exercir les seues funcions en els territoris de la Corona d'Aragó des de 1283 fins a 1707, data en què fou abolida pel Decret de Nova Planta, amb la resta d'institucions històriques valencianes d'autogovern.

En 1995, amb motiu del desè aniversari de la seua creació, la Sindicatura de Comptes va convocar el I Premi d'Investigació "Mestre Racional" i, des d'aleshores, s'han realitzat nou edicions.

Així doncs, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, amb el patrocini del Banc de Sabadell, convoca el X Premi d'Investigació "Mestre Racional" de l’any 2016 d'acord amb les següents:

BASES

1.-Naturalesa de la convocatòria

Es convoca el X Premi d'Investigació "Mestre Racional", que es resoldrà i es lliurarà en 2016.

2.- Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i se n’assabentarà la premsa diària d'àmbit regional o nacional. A més a més, serà tramesa a diverses entitats científiques i acadèmiques i estarà disponible en la nostra pàgina web (www.sindicom.gva.es).

3.- Aspirants

Podran concórrer a l'obtenció d'aquest premi tant les persones individuals com els equips d'investigació. Aquests últims hauran de tenir un responsable principal, director del treball, que representarà l'equip a tots els efectes.

4.- Contingut dels treballs

Els treballs que es presenten al Premi hauran de ser inèdits i versaran sobre un tema d'investigació financera relacionat amb les matèries següents:

- Finançament regional i local.

- Comptabilitat pública i comptabilitat aplicada a entitats públiques sotmeses al dret privat.

- Contractació administrativa.

- Metodologies i tècniques de racionalització en la previsió, selecció, assignació, execució i formació dels recursos humans.

- L'auditoria de regularitat.

- L’eficiència en la prestació de serveis i prestacions públics.

- L'auditoria operativa

- Mètodes i tècniques pressupostàries nous.

- Avaluació “ex ante”, intermèdia i “ex post” de polítiques públiques.

- Casos de bones pràctiques en el control economicofinancer i en el control operatiu del sector públic.

- Organització, gestió i avaluació de les entitats públiques de control extern.

- Les noves tecnologies aplicades al control extern.

- L'auditoria informàtica.

- La història de les institucions de control extern.

- Temes relacionats amb l'activitat dels òrgans de control extern.

Les investigacions es referiran al sector públic estatal, regional i/o local. Es podran presentar tesis doctorals o qualsevol altre tipus de treballs acadèmics.

5.- Requisits formals i terminis

5.1.- Els treballs d'investigació hauran d'estar redactats en alguna de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

5.2.- Els treballs hauran de presentar-se mecanografiats a doble espai, en fulls DIN A4, només per una cara. La seua extensió no serà inferior a 100 pàgines, tot incloent l'índex i, si és el cas, la bibliografia.

Cada autor presentarà cinc còpies del seu treball en suport informàtic CD-rom i fitxers en format PDF o Word. Els cinc CD-rom estaran degudament identificats i hi constarà el títol del treball.

5.3.- La presentació es farà en la Secretaria General de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, c/ Sant Vicent, 4, 46002 - València, sota pseudònim, entre les 9 i les 14 hores, de dilluns a divendres, des del dia següent a la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, fins el dia 31 de maig de 2016, inclusivament. S'hi adjuntarà un sobre tancat, dins del qual figurarà el nom i l'adreça de l'autor o autors. A l'exterior de l'esmentat sobre, escrit a màquina, es farà constar el pseudònim, títol del treball i premi a què es presenta. El sobre no contindrà cap dada o circumstància que permeta deduir la identitat de l'autor. Aquests sobres quedaran sota custòdia notarial fins al moment de la seua obertura, que es produirà una vegada emesa la resolució del jurat.

S'admetrà qualsevol altra forma de presentació dels treballs que estiga permesa en la normativa vigent, sempre que es respecte el termini de presentació i l'anonimat dels aspirants.

5.4.- Una vegada finalitzat el termini de presentació i dins dels quinze dies següents, es publicarà en el tauler d'anuncis de la Sindicatura de Comptes i en la seua pàgina web, una relació dels treballs presentats i dels pseudònims corresponents.

6.- Jurat

6.1.- El jurat, presidit pel síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, estarà format per un número de cinc membres, inclòs el president, designats pel Consell de la Sindicatura de Comptes entre investigadors, tècnics i personalitats rellevants en les matèries objecte de la present convocatòria.

6.2.- Actuarà com a secretari del jurat, amb veu i sense vot, el secretari general de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

6.3.- El jurat podrà requerir l'assessorament d'especialistes de reconegut prestigi en les matèries que hagen de ser objecte d'examen i deliberació.

7.- Quantia del premi

7.1.- El premi tindrà una dotació econòmica de sis mil sis-cents euros (6.600 €).

7.2.- Si el jurat decideix declarar el premi desert, es podran concedir fins a dos accèssits de tres mil tres-cents euros (3.300 €) cada un.

8.- Publicació

8.1.- La Sindicatura, amb la conformitat prèvia de l'autor o els autors, podrà publicar íntegrament en la pàgina web de la Institució el treball o els treballs premiats sense satisfer cap quantitat en concepte de drets d'autor. No obstant això, l'autor o els autors podran editar-lo pel seu compte. A proposta del jurat i, amb la conformitat prèvia de l'autor o els autors, la Sindicatura també podrà publicar en la seua pàgina web, de manera íntegra, els treballs no premiats que pel seu interès es determinen.

8.2.- En qualsevol cas, es farà constar en la portada la circumstància d'haver sigut guardonat amb el premi "Mestre Racional".

9.- Requisits

La participació en la present convocatòria implica l'acceptació íntegra de les seues bases i de la decisió del jurat, al qual correspondrà resoldre tots els dubtes i les reclamacions que es presenten; les seues decisions seran inapel·lables.


València, 6 de maig de 2015
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963876400 - Fax +34963876419 - sindicom@gva.es