ÀMBIT SUBJECTIU

La base de dades es redueix a les entitats d’àmbit autonòmic valencià que han tingut l’obligació de retre els seus comptes a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en aplicació de la normativa en vigor, conformement a l’article 2.1 de la Llei 6/1985, de 11 de maig, de Sindicatura de Comptes, els articles 65 i 66 de l’LHPGV (fins a 2014) i els articles 135 i 136 de la LHPSPI (des de 2015).

Per complir les normes reguladores del sistema europeu de comptes nacionals i regionals, el Consell de Política Fiscal i Financera de 10 d’abril de 2003 va acordar d’elaborar un inventari d’ens dependents o en què participen les comunitats autònomes.

Els criteris pels quals les entitats públiques queden integrades en l'inventari d'ens dependents de les comunitats autònomes determinen un àmbit subjectiu més ample que el definit en la BADESPAV. Els dits criteris s'estableixen en els apartats 3, 4 i 5 de l'article 11 de l'Ordre HAP/2105/2012, de primer d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 2 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

D’altra part, el Banc d’Espanya publica una estadística de sectorització de l’economia espanyola en què es detallen les entitats que integren les societats no financeres públiques dependents de les comunitats autònomes i les administracions públiques de les comunitats autònomes. Els criteris per a determinar quines entitats s’integren en aquestes classificacions no són tampoc coincidents amb l’àmbit subjectiu d’aquesta base de dades.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es