ÀMBIT SUBJECTIU

La base de dades es redueix a les entitats d’àmbit autonòmic valencià que han tingut l’obligació de retre els seus comptes a la Sindicatura de Comptes, conforme a les diferents redaccions de l'article 2.1 de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes (abans i després de l'exercici 2016), i conforme als articles 65 i 66 de la LHPGV (fins a 2014) i als articles 135 i 136 de la LHPSPI (des de 2015). Des de l'exercici 2017 d'ara en avant, l'àmbit subjectiu de la BADESPAV és coincident amb els ens inscrits en el INVENS, de nivell autonòmic.

Per complir les normes reguladores del sistema europeu de comptes nacionals i regionals, el Consell de Política Fiscal i Financera de 10 d’abril de 2003 va acordar d’elaborar un inventari d’ens dependents o en què participen les comunitats autònomes.

Els criteris per a determinar quines entitats s’integren en l’inventari d’ens integrants de la Comunitat Valenciana, compresos en l’annex II de l’Ordre HAC/2283/2003, de 31 de juliol, no són coincidents amb l’àmbit subjectiu d’aquesta base de dades.

D’altra part, el Banc d’Espanya publica una estadística de sectorització de l’economia espanyola en què es detallen les entitats que integren les societats no financeres públiques dependents de les comunitats autònomes i les administracions públiques de les comunitats autònomes. Els criteris per a determinar quines entitats s’integren en aquestes classificacions no són tampoc coincidents amb l’àmbit subjectiu d’aquesta base de dades.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es