Sobre la seu electrònica 

La Seu Electrònica és l’adreça electrònica de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana a través de la qual els ciutadans i les empreses poden exercir el seu dret d’accés a la informació i a determinats tràmits electrònics de la nostra Institució a qualsevol hora del dia i tots els dies de l’any, tenint en compte que els realitzats en dies inhàbils s’entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

La Llei 11/2007 estableix que la seu electrònica és aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de les quals, gestió i administració correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les seues competències. Les seus electròniques posseiran sistemes que permeten l’establiment de comunicacions segures sempre que siguen necessàries.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics per a l’exercici dels drets prevists en l’article 35 de la Llei 30/1992.

Cada administració pública determinarà les condicions i instruments de creació de les seus electròniques, subjectes als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat. Seguretat. Disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperatibilitat. En tot cas s’haurà de garantir la identificació del titular de la seu, així com els mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.

Veure Normativa Reguladora de la Seu Electrònica i el Registre Electrònic de la Sindicatura de Comptes.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es