Signatures electròniques reconegudes 

La seu electrònica de la Sindicatura de Comtpes de la Comunitat Valenciana admet, per a la identificació dels ciutadans, els certificats electrònics reconeguts, emesos per les següents autoritats de certificació:Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV)Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es