Signatures electròniques reconegudes 

La seu electrònica de la Sindicatura de Comtpes de la Comunitat Valenciana admet, per a la identificació dels ciutadans, els certificats electrònics reconeguts, emesos per les següents autoritats de certificació:

DNI electrònic (DNIe)

Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV)
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963876400 - Fax +34963876419 - sindicom@gva.es