D'ALTRES PUBLICACIONS SINDICATURA


EL CONTROL DE LOS FONDOS EUROPEOS
SOMETIDOS A GESTIÓN COMPARTIDA (2015)

"La auditoría de sistemas de información integrada en la auditoría financiera.

La perspectiva del sector público" (2010)"EL MAESTRE RACIONAL" (1989)


Aquest llibre és producte d’un concurs convocat per la Sindicatura de Comptes amb la finalitat d’estimular la investigació sobre l’ofici del Mestre Racional.

L’estudi analitza les necessitats politicoeconòmiques de la seua creació i desenvolupament, la seua evolució i les transformacions, sense oblidar la societat marc i les relacions socials que l’explicaven i fonamentaven.

En el treball s’explica, per una banda, la funcionalitat social de la institució i les coordenades que delimitaven les seues activitats. D’altra banda, tracta de ressaltar la visió dinàmica, tot explicant tant el procés de creació de l’ofici, com l’evolució fins a principis de l’Edat Moderna."DEL MAESTRE RACIONAL A LA SINDICATURA DE COMPTES" (1997)En 1997, amb motiu de la inauguració de la nova seu de la Sindicatura, es va publicar aquesta obra, que ofereix una visió general de les característiques i funcions de la Sindicatura, així com una breu presentació del seu antecedent històric: el Mestre Racional."QUINZE ANYS DE LA SINDICATURA DE COMPTES" (2000)

Memòria que recopila les activitats i els treballs realitzats per la Sindicatura durant els primers quinze anys de funcionament.

La memòria es divideix en cinc apartats, que recullen el marc legal y els antecedents històrics, l’activitat en la funció fiscalitzadora i en la funció jurisdiccional de la Sindicatura, la seua organització i el règim interior, les relacions institucionals i, finalment, el règim pressupostari i la dotació material."EL CONTROL DE ECONOMÍA, EFICIENCIA Y EFICACIA" (1989)Recull el curs impartit per Giles Bédard i Jean-Luc Ferland, del Vérificateur Général du Québec, sobre el control d’economia, eficiència i eficàcia.

Detalla, des de la pròpia definició dels conceptes, passant per la planificació de l’auditoria, les fases de l’examen, el mateix informe, fins a les conclusions."JORNADAS SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN ESPAÑA" (1995)

Recull les ponències que es presentaren en aquestes jornades.

La conferència inaugural es va centrar a exposar els principis bàsics que van inspirar la reforma de la contractació administrativa a Espanya, així com els aspectes fonamentals que van necessitar d’una adaptació a les directrius comunitàries.

Les ponències es dedicaren a l’estudi de diversos aspectes del dret europeu de la contractació pública i el seu control (Regne Unit, Alemanya, França, Suècia i Itàlia); a aspectes concrets, com el control de la qualitat i les mesures cautelars, i a la situació espanyola, analitzant la reforma de la contractació administrativa; així com els aspectes concrets de la fiscalització i gestió dels contractes públics."PRINCIPIOS Y NORMAS DE AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO" (1992)

Davant la necessitat d’establir criteris de coordinació entre els distints òrgans de control extern, es crea la Comissió de Coordinació del Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol, que elabora aquest “Principios y normas de auditoría del sector público”, que recullen els criteris fonamentals que han d’observar tant els òrgans institucionals de control extern, com els experts independents, amb la finalitat que els seus informes puguen ser assumits per aquells. Tot això està adreçat a dissenyar un marc normatiu uniforme, que permetia disposar d’informes homologables entre si i conforme als principis, normes i procediments generalment aplicats per professionals de l’auditoria."MANUAL Y DISPOSICIONES TÉCNICAS APLICABLES A LA FISCALIZACIÓN EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO VALENCIANO "(2003)

Aquesta obra recull, per una banda, la Llei de la Sindicatura de Comptes i el seu Reglament de Règim Interior, actualitzats després de les diverses modificacions introduïdes des de la seua aprovació, i d’altra, la normativa d’aplicació en la fiscalització externa que realitza la Sindicatura: “Principios y normas de auditoría del sector público”, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol i les “Normas técnicas de auditoría de la ICAC”.

És, doncs, un manual que permet disposar d’una eina de treball actualitzada, compilada, útil i pràctica."LAS SUBVENCIONES Y SU CONTROL EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL" (1996)En aquesta obra, la investigació es centra en l’estudi del model normatiu sobre les subvencions en l’ordenament jurídic espanyol. L’estudi exposa els elements identificatius de les subvencions públiques i els controls financers, tant interns com externs.

Al mateix temps pretén exposar part de les deficiències que presenta la regulació de la despesa pública de les subvencions, alhora que suggereix algunes línies de reforma, especialment en el seu control."LA MEDIDA Y EL CONTROL DE LA EFICIENCIA EN LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS" (1996)

Aquest treball es centra en l’avaluació i el control de l’eficàcia, l’eficiència i l’economia de les universitats, dintre del marc general de les entitats públiques no lucratives. La metodologia bàsica utilitzada és la del model DEA (Data Envelopment Analysis), que resulta útil per a efectuar estudis en els quals es considera un determinat nombre d’entitats d’activitat i característiques homogènies.

Aquest llibre descriu amb profunditat i rigor les característiques i els possibles usos de la metodologia esmentada, aplicada amb caràcter específic a les universitats i als seus departaments."EL CONTROL ECONÓMICO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. UN MODELO BASADO EN INDICADORES" (1998)

Aquest treball ve a omplir un important buit en matèria d’indicadors de gestió de les corporacions locals. Dóna un pas significatiu per a la concreció i viabilitat del control d’eficàcia, eficiència i economia en l’àmbit de les entitats públiques, en aquest cas de les entitats locals, on la implantació d’aquests controls, adreçats a avaluar els serveis -finançats amb els diners públics- que reben els ciutadans, pot considerar-se pràcticament inexistent.

Ens mostra una aproximació al disseny d’un model general d’avaluació que, recolzat en els indicadors de gestió, puga reportar utilitat a la posada en pràctica del control econòmic, identificat aquest -sense perjudici d’altres accepcions igualment vàlides- amb aquell control a posteriori la missió principal del qual resideix en el subministrament de dades que possibiliten avaluar la gestió, primordialment la de caràcter econòmic, sobre la base dels anomenats criteris d’eficàcia, eficiència i economia."LA CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS EN EL SECTOR PÚBLICO" (2002)

La consolidació dels comptes és una tècnica comptable la finalitat de la qual és obtenir els comptes anuals d’un grup d’entitats jurídicament independents, però econòmicament relacionades. Els comptes anuals consolidats permeten conéixer la imatge fidel de la situació economicofinancera i dels resultats del grup d’entitats.

Els autors, tenint en compte que en el sector públic el desenvolupament de la consolidació de comptes es inferior que en el privat, determinen les raons per potenciar aquesta tècnica, delimiten les entitats que han d’incloure’s en el perímetre de la consolidació, i finalment descriuen el mètode aplicable en cada fase i es detenen a analitzar les peculiaritats respecte de la consolidació privada. El manual explica també les experiències dels altres països més avançats que Espanya en aquesta matèria."FORMACIÓN DEL CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" (2002)L’objecte d’aquest treball és l’estudi historicoinstitucional del control extern del sector públic espanyol, el seu naixement i la seua evolució.

L’estudi analitza el desenvolupament d’aquesta institució des de l’inici del segle XIX fins la tercera dècada del segle XX."LA COMPARABILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN LA UNIÓN EUROPEA" (2004)

En el seu contingut destaca l’evolució del procés de modernització de la comptabilitat pública a la Unió Europea, per a concloure amb unes propostes de classificació dels sistemes comptables públics, tant dels estats centrals, com de la resta d’administracions públiques, regionals i locals. Les trenta-vuit conclusions del treball signifiquen un esforç considerable per a aconseguir una homogeneïtat de la informació comptable a Europa, així com una visió panoràmica de la qüestió plantejada.

La publicació d’aquest treball, en què s’inclouen diverses referències internacionals a les reformes comptables en l’Administració local, representa una gran aportació científica, que haurà de servir com a bibliografia en els àmbits universitaris i de l’Administració pública."EL CONTROL EXTERNO DE LA CONTABILIDAD ELECTORAL" (2006)

Atès que les consultes electorals són freqüents en el nostre sistema polític –des de l’entrada en vigor de la Constitució s’hi han celebrat més de 150 processos electorals- aquest treball adquireix una major significació i utilitat. S’hi aborda l’estudi del control extern de la comptabilitat electoral sobre la base del concepte de fiscalització com a eix fonamental. Amb això, l’autora pretén oferir un estudi de gran actualitat en el qual es consideren tots el elements que la integren com a parts d’una realitat economicofinancera única i, en conseqüència, abordar-la des d’una perspectiva multidisciplinar, en què estan presents tant aspectes comptables com jurídics.
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es