LA SINDICATURA PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ DE 2019

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, òrgan previst en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, és un element fonamental en el nostre sistema democràtic. La seua principal funció és, per delegació de les Corts Valencianes, realitzar el control extern de la gestió economicofinancera del sector públic valencià, mitjançant la fiscalització dels comptes de les entitats que l'integren, així com pronunciar-se sobre si s'ha complit amb la legalitat vigent en la gestió dels fons públics.

L’article 15 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la nova redacció i articles renumerats de la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat estableix que “la iniciativa fiscalitzadora, en l’àmbit de les seues competències, correspon a la Sindicatura de Comptes, que actua com a comissionada de les Corts” i, a més, assenyala que “la Sindicatura de Comptes ha de realitzar l’activitat de control d’acord amb un programa anual d’actuació, confeccionat per ella mateixa i amb l’execució del qual puga formar-se un judici suficient sobre la qualitat i la regularitat de la gestió economicofinancera del sector públic valencià. Aquesta activitat no podrà veure’s afectada pel dret de petició que correspon a les Corts, al Consell i a les entitats locals”.


... per veure o descarregar el document complet, feu clic ací

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es