LA SINDICATURA PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ DE 2018

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, òrgan previst en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, és un element fonamental en el nostre sistema democràtic. La seua principal funció és, per delegació de les Corts Valencianes, realitzar el control extern de la gestió economicofinancera del sector públic valencià, mitjançant la fiscalització dels comptes de les entitats que l'integren, així com pronunciar-se sobre si s'ha complit amb la legalitat vigent en la gestió dels fons públics.

Així, d'acord amb la Llei de creació de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig: "La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana té com a missió proporcionar a les Corts Valencianes i als òrgans de representació local, i per mitjà d'aquests als ciutadans de la Comunitat Valenciana, informes de control extern de la gestió econòmica i pressupostària de l'activitat financera del sector públic valencià i dels comptes que la justifiquen, que siguen d'utilitat per a coadjuvar a la millora del funcionament de la Generalitat Valenciana i del sector públic valencià en general, sota criteris d'economia, eficàcia i eficiència, en benefici dels ciutadans de la Comunitat Valenciana"

... per veure o descarregar el document complet, feu clic ací

... Correcció d'errades. Per veure el document, feu clic ací

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es