LA SINDICATURA

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana és una Institució estatutària independent, hereva de l’antiga figura del Mestre Racional durant el nostre passat foral. Entre altres tasques, la Sindicatura s’encarrega principalment de fiscalitzar els comptes de la Generalitat Valenciana, dels organismes que en depenen i de les corporacions locals valencianes. Aquest és un treball necessari per al control dels diners públics -que són diners de tots els valencians- i per això no solament hem de procurar que els comptes respecten els principis comptables i complisquen les lleis vigents, sinó també seguir avançant perquè la gestió dels recursos humans, materials i pressupostaris es realitze cada vegada de manera més econòmica, eficaç i eficient. Tanmateix, el sector públic no ha d’oblidar la incorporació de manera efectiva de criteris socials, mediambientals i ètics.

Gastar de manera eficient és important quan l’economia creix i els ingressos pressupostaris augmenten; però es converteix en transcendental en un escenari d’ingressos baixos, tant si aquest fet ve provocat per una crisi conjuntural, un finançament autonòmic insuficient o una crisi estructural del sistema. En tots aqueixos escenaris és important saber augmentar la qualitat dels serveis públics reduint la quantitat de recursos emprats, i la Sindicatura contribueix a aquest objectiu amb els seus informes.

Per a dur a terme el seu treball, la Institució compta amb l’esforç d’un equip d’especialistes format per auditors, tècnics, ajudants, lletrat, informàtics i personal d’administració i secretaria; tots ells coordinats pel Consell, compost per tres síndics i un secretari general. El seu Manual de fiscalització rep un merescut reconeixement fora del nostre territori i els seus informes han ajudat al control i la millora del sector públic valencià. No obstant això, la Sindicatura segueix avançant per tal d’aportar el seu saber a l’anàlisi de les noves tècniques de gestió pública.

Us animem a navegar per aquesta web, on es publiquen tots els informes de la Sindicatura amb total transparència i on també es recull una base de dades històrica amb informació fiable i rellevant dels estats comptables i pressupostaris que les administracions públiques valencianes han retut a la Sindicatura.


Vicent Cucarella Tormo
Síndic major de comptes
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es