PRESENTACIÓ

El Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en la sessió realitzada el 28 de desembre de 2009, va aprovar el Programa Anual d’Actuació corresponent a l’any 2010, el qual, en l’apartat 4, “Fiscalització de la Generalitat”, va incloure l’elaboració d’un registre històric de dades econòmiques dins de les seues activitats de control del sector públic autonòmic valencià.

L’objectiu ha estat crear una base de dades amb informació fiable i rellevant dels estats comptables i pressupostaris retuts a la Sindicatura, presentada de forma clara i sistemàtica, que permeta als interessats consultar-la per Internet, tal com ja es pot fer amb els informes de fiscalització, i que s’ha denominat “Base de Dades Econòmiques del Sector Públic Autonòmic Valencià” (BADESPAV).

Per mitjà de la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana s’ofereix una eina útil i senzilla per a analitzar les dades econòmiques i pressupostàries del sector públic autonòmic valencià i de la seua evolució en els últims anys. La informació que s’hi mostra es presenta tant de forma individual com d’agregada.

L’elaboració d’aquest registre històric de dades econòmiques s’està efectuant progressivament. El disseny i la càrrega de dades dels exercicis de 1992 a 2017 ja està complet i és accessible en la pàgina web de la Sindicatura. Les dades d’exercicis anteriors es carregaran a poc a poc en la base de dades.

En el menú lateral es detallen els seus àmbits subjectiu i objectiu, la sectorització emprada, diversos indicadors i conceptes que ajuden a analitzar les dades i un nombre històric d’entitats, la informació dels quals s’aplega actualment en la BADESPAV, detallada per tipus d’entitat.

València, abril de 2019

Síndic major

Vicent Cucarella Tormo

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es