ÀMBIT OBJECTIU

Les dades econòmiques aplegades en aquesta base de dades corresponen als estats comptables principals que integren els comptes anuals de cada entitat en cada any i també determinada informació de la seua memòria:

Balanç, comptes de pèrdues i guanys / comptes del resultat economicopatrimonial, estat de liquidació del pressupost, estat del romanent de tresoreria, estat de fluxos d’efectiu, nombre mitjà d’empleats i avals prestats.

La informació es presenta individualment i de manera agregada segons la sectorització de badespav. Aquesta informació es completa amb l’establiment d’indicadors i magnituds financeres, patrimonials i pressupostàries homogènies.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es