Normativa reguladora 

La Seu Electrònica d’aquesta Institució està regulada per la normativa següent:

Normativa de la Sindicatura de Comptes


· Acord de 12/09/2012, del Consell de la Sindicatura de Comptes que aprova la constitució i regula el funcionament de la Seu Electrònica d’aquesta Institució (DOCV núm. 6870, de 26 de setembre de 2012).

· Acord de 12/09/2012, del Consell de la Sindicatura de Comptes que crea i regula el funcionament del Registre Electrònic d’aquesta Institució (DOCV núm. 6870, de 26 de setembre de 2012)

· INSTRUCCIÓ RELATIVA A DESPESES SENSE COBERTURA I ADVERTIMENTS

Instrucció que regula la tramesa telemàtica d'informació sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris als advertiments formulats per interventors locals

· INSTRUCCIÓ SOBRE INFORMACIÓ CONTRACTUAL

Instrucció relativa al subministre d'informació sobre la contractació de les entitats del sector públic valencià

· INSTRUCCIÓ SOBRE CONVENIS

Instrucció relativa al suministre d'informació sobre convenis de les entitats del sector públic valencià

· INSTRUCCIÓ RENDICIÓ COMPTE GENERAL ENTITATS LOCALS

Instrucció 14/12/2015
Modificació 04/06/2018

  • INSTRUCCIÓ RENDICIÓ COMPTES ENTITATS NO INTEGRADES EN COMPTES GENERALS

Instrucció 04/06/2018Normativa autonòmica

Normativa estatal


_______________________________________________________________________________________________________________
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es