Normativa reguladora 

La Seu Electrònica d’aquesta Institució està regulada per la normativa següent:

Normativa de la Sindicatura de Comptes


· Acord de 12/09/2012, del Consell de la Sindicatura de Comptes que aprova la constitució i regula el funcionament de la Seu Electrònica d’aquesta Institució (DOCV núm. 6870, de 26 de setembre de 2012).

· Acord de 12/09/2012, del Consell de la Sindicatura de Comptes que crea i regula el funcionament del Registre Electrònic d’aquesta Institució (DOCV núm. 6870, de 26 de setembre de 2012)

· INSTRUCCIONS RELATIVES A DESPESES SENSE COBERTURA I ADVERTIMENTS

Instrucció relativa a la remissió de la información sobre les obligacions pendents d'aplicar a pressupost, advertiments i informes formulats per intervenció

· INSTRUCCIONS SOBRE INFORMACIÓ CONTRACTUAL

Instrucció relativa al subministre d'informació sobre la contractació de les entitats del sector públic valencià

· INSTRUCCIÓ SOBRE CONVENIS

Instrucció relativa al suministre d'informació sobre convenis de les entitats del sector públic valencià


Normativa autonòmica


Normativa estatal


_______________________________________________________________________________________________________________
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es