LOPD i la seu electrònica 

AVÍS LEGAL SEU ELECTRÒNICA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

I. Creació i titularitat de la seu electrònica

En l’adreça (URL) http://www.sindicom.gva.es/web/valencia.nsf/menu/seu_electronica s’ha ubicat en Internet la seu electrònica corporativa de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, la creació i el règim jurídic de la qual està regulat por la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig.

La seu electrònica corporativa de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana és l’adreça electrònica disponible per mitjà de la qual els ciutadans accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat, la gestió i administració de les quals correspon a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en exercici de les seues competències.

Segons el que disposa l’article 10.3 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (article 4 del Decret 75/2010), el titular de la seu electrònica http://www.sindicom.gva.es/web/valencia.nsf/menu/seu_electronica és la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, que té atribuïdes les competències d’implantació i impuls de l’administració electrònica en el dit àmbit.

En tot cas, conformement amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació de Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa que el lloc web www.sindicom.gva.es és titularitat de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, amb CIF S9600001C, amb domicili al carrer Sant Vicent, 4, CP 46002 de València (Espanya). Podeu contactar amb l’entitat autonòmica en l’adreça abans indicada, bé en el telèfon +34963876400 o fax +34963876419, o bé en sindicom@gva.es.

II. Condicions i termes generals d’ús

Les presents condicions i termes generals regulen l’accés, navegació i ús del lloc web http://www.sindicom.gva.es/web/valencia.nsf/menu/seu_electronica . Per això recomanem que abans d’iniciar la navegació, llegiu atentament el present “Avís legal”.

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les condicions i termes generals d’ús, així con les condicions particulars que s’hi establiren.

La seu electrònica és, en general, de lliure accés i no exigeix la prèvia subscripció o registre de la persona usuària. No obstant això, per raons de seguretat i de privacitat, l’accés a algunes àrees i serveis de la seu electrònica pot estar subjectes a condicions específiques d’autentificació que queden establides en la informació de detall corresponent a cada servei en particular.

Aquesta seu electrònica permet realitzar actuacions, procediments i serveis que necessiten l’accés electrònic a través d’Internet dels ciutadans als serveis públics de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana de forma segura, eficaç i amb l’accessibilitat i qualitat requerides.

En tot cas l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ofereix a través del lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

2. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web qualsevol informació o material que explícitament o implícita fóra difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació per raons de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

3. No utilitzar identitats falses ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del lloc web o en la utilització de qualsevol del serveis disposats, incloent-hi la utilització, si és el cas, de contrasenyes o claus d’accés de tercers o qualsevol altra forma.

En conseqüència, l’usuari no podrà intentar accedir ni, si és el cas, utilitzar les claus d’uns altres usuaris ni modificar o manipular els seus missatges.

4. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels seus serveis o en els equips, sistemes o xarxes de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana o, en general, de tercers o que d’alguna forma siga capaç de causar-los algun tipus d’alteració o impedir el seu normal funcionament.

5. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana o de tercers.

6. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut que no n’ostente, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

7. No utilitzar els serveis oferits en el lloc web amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs, unes altres pàgines web o fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravenir les condicions anteriors, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana es reserva la facultat i estarà legitimada per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense avís previ, l’accés i l’ús del lloc web http://www.sindicom.gva.es/web/valencia.nsf/menu/seu_electronica i, si és el cas, per a retirar els continguts presumptament o declaradament il·legals, ja ho realitze al seu exclusiu criteri a petició de tercers afectats o d’autoritat competent.

III. Responsabilitat

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogueren derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

1. Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel sistema.

2. Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en uns altres sistemes electrònics.

3. Que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguen atribuïdes a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

4. De la impossibilitat de donar servei o permetre l’accés per causes no imputables a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, degudes a l’usuari o a tercers o a supòsits de força major.

5. Les divergències de la informació, documentació i/o d’algun altre contingut del lloc web que pogueren existir entre la versió electrònica i la versió impresa.

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana és responsable, en l’àmbit de les seues competències, de la integritat, veracitat i actualització de la informació, tràmits i serveis que es troben en la seu electrònica corporativa.

No obstant això, no es garanteix que un document disponible a través d’aquest lloc web, reproduïsca exactament un text adoptat oficialment. Només els textos publicats en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana o en uns altres diaris o butlletins oficials tenen caràcter autèntic. Les disposicions legislatives i d’altres documents i informacions continguts en aquest lloc tenen únicament caràcter informatiu.

Amb caràcter general, la informació disponible en aquest lloc web ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través d’aquest lloc no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals o dels actes que hagen de ser publicats formalment en els diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i la informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l’única legalment vàlida.

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana procura que la informació siga exacta i precisa, i l’actualitzarà amb la màxima celeritat possible, i tractarà d’evitar errors i els corregirà tan aviat com els detecte. La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La seu electrònica de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana pot contenir enllaços a les seus electròniques d’unes altres administracions públiques o a pàgines web d’un altres òrgans, empreses o institucions, amb l’objectiu de facilitar als ciutadans la cerca d’informació i recursos a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no són de la seua titularitat i per tant la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguen derivar-se del seu accés o ús. Pot indicar, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint-hi abandona o no la seu de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. En tot cas, en eixir de l’adreça,
http://www.sindicom.gva.es/web/valencia.nsf/menu/seu_electronica
la informació o els serveis a què es puga accedir queden fora de l’àmbit de responsabilitat del titular de la seu electrònica de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

IV. Protecció de dades de caràcter personal

La persona usuària autoritza el tractament de les dades personals que voluntàriament ha subministrat en alguna de les seccions de la seu electrònica. De la mateixa manera, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades, i la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats tota persona que haja facilitar dades falses, sense perjudici que les altres accions que calguen en Dret.

Les dades aportades per la persona interessada s’utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, per a les finalitats previstes en el procediment o actuació administrativa que es tracte.

Aquestes dades s’incorporaran als fitxers corresponents de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

En cap cas les referides dades seran objecte de tractament o cessió a terceres persones, si no és amb el consentiment inequívoc de la persona afectada, o en els supòsits prevists en els articles 6.2 i 11.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, tant d’ordre tècnic com d’organitzatiu, que garantisquen la seua seguretat, conformement amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 21 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).

En compliment del que disposa la citada Llei Orgànica 15/1999, la persona que cedeix les dades podrà, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot presentant un escrit, acompanyat de la fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport o document equivalent, davant la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, - LOPD USUARI SEU ELECTRÒNICA, carrer Sant Vicent, 4, CP 46002 de València (Espanya).

A més a més, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana informa que en visitar aquest lloc web, el seu navegador por emmagatzemar informació tècnica en el seu ordinador: l’ús de les galetes informàtiques (en anglés cookies, eina d’intercanvi d’informació) o IP (protocols d’Internet) no proporciona cap informació personal ni sobre el seu ordinador; només estan destinats a ajudar l’usuari a estalviar temps quan torne a visitar el lloc, a seleccionar el full d’estil més adequat i a què la visualització dels llocs web siga correcta, així com la llengua i el joc de caràcters del seu navegador (per exemple, per tal que es vegen bé els accents). També podrà ajudar-nos en la millora del disseny dels nostres llocs web i a l’obtenció d’estadístiques, (en concret, conéixer el nombre de “visitants únics” que té el lloc web).

Aquells usuaris que no desitgen emmagatzemar galetes en el seu ordinador, hi poden configurar el seu navegador. La major part dels navegadors actuals permeten la gestió de les galetes de tres formes diferents:

· Les galetes no s’accepten mai.
· El navegador pregunta a l’usuari si vol acceptar cada galeta.
· Les galetes s’accepten sempre.

El navegador també por incloure la possibilitat d’especificar quines galetes han de ser acceptades i quines no. Concretament, l’usuari pot, normalment, acceptar alguna de les següents opcions: rebutjar les galetes de determinats dominis; rebutjar les galetes de tercers; acceptar galetes com a no persistents (són eliminades quan l’ordinador es tanca): permetre al servidor crear galetes per a un domini diferent. A més, els navegadors poden també permetre als usuaris veure i esborrar galetes individualment.

En tot cas, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no utilitza aquest tipus d’informació (galetes ni IP) que poguera quedar registrada per a unes altres finalitats o usos.

V. Ús de certificats digitals i signatura electrònica

La certificació digital és l’únic mitjà que permet garantir tècnicament i legal la identitat d’una persona en Internet. Es tracta d’un requisit indispensable perquè les institucions públiques puguen oferir serveis segurs a través d’Internet. Amb l’ús del certificat digital es poden realitzar, de forma general, les següents accions:

1. Signar i xifrar els missatges de correu electrònic.

2. L’autenticació d’usuaris en l’accés als tràmits en línia, i garantir la seua identitat.

3. La signatura electrònica i el xifrat dels documents electrònics involucrats en el tràmit.

Per això, en procediments administratius iniciats a través de la seu electrònica de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, es requereix al ciutadà l’ús de certificat digital com a mitjà segur per a autenticar la identitat i subscriure la documentació pertinent. Amb això, el ciutadà estalviarà temps i diners en realitzar tràmits administratius en Internet, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc. El receptor d’un document signat pot tenir la seguretat que aquest és l’original i que no ha sigut manipulat i l’autor de la signatura electrònica no podrà negar l’autoria d’aquesta signatura. I només el destinatari de la informació podrà accedir al seu contingut.

Podreu sol·licitar un certificat digital (que permet l’emissió de signatura electrònica reconeguda, única signatura amb validesa jurídica equiparable a la signatura manuscrita) en les següents autoritats de certificació admeses per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana:

· Direcció General de la Policia (DNI electrònic)

· Generalitat Valenciana

Per a aconseguir suport sobre la seua obtenció i instal·lació, acudiu a l’autoritat certificadora.

Comproveu que és el certificat requerit validant que està emés al vostre nom, cognoms i NIF per l’entitat emissora, o bé al CIF i nom de la vostra entitat.

Verifiqueu també que el vostre certificat personal no ha caducat. En cas que estiga caducat, renoveu-lo en l’adreça que hi establisca l’entitat emissora corresponent.

Una vegada l’heu obtingut, instal·leu-lo en l’ordinador personal des del qual hàgeu d’accedir a aquests serveis. (En el cas que la sol·licitud del certificat l’hàgeu realitzada des del mateix ordinador amb el qual aneu a accedir al servei, no serà necessari, ja que aquest es trobarà instal·lat en el vostre navegador).

Per exemple, el certificat d’usuari expedit per la Direcció General de la Policia (DNI electrònic), entre d’altres, conté:

· Dades d’identificació de l’usuari: NIF, cognoms i nom o raó social
· Número del certificat
· Data de concessió del certificat
· Data d’expiració del certificat
· Clau pública, i
· Signatura digital de l’Entitat

Aquest conjunt de dades, juntament amb la clau privada emmagatzemada en el navegador o servidor web del propietari del certificat, permet garantir que, utilitzats per a funcions d’obtenció de signatures digitals i xifrat, les connexions entre navegadors i servidors web es realitzen amb autenticitat, confidencialitat, integritat i no rebuig dels missatges intercanviats.

Les dades del certificat digital són tractades als únics efectes d’acreditació o comprovació de validesa i pertinença del certificat digital i no ho seran per a unes altres finalitats. Tampoc no se cediran o comunicaran a tercers, tret dels supòsits prevists, segons la llei.

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, tant d’ordre tècnic com d’organitzatiu, que garantisquen la seua seguretat, conformement amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).

VI. Propietat intel·lectual i industrial

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així con la informació i els continguts recollits al llarg de tot el lloc web, estan protegits per la legislació espanyola, a favor de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga, queda totalment prohibida tret que hi haja autorització expressa de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquesta seu, atorgada a l’usuari, es limita a la descàrrega del dit contingut i el seu ús privat. Conformement amb l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, aquesta reutilització estarà sotmesa, entre d’altres, a les següents condicions generals: a) que el contingut de la informació no siga alterat; b) que no es desnaturalitze el sentit de la informació; c) que se’n cite la font; i d) que es mencione la data de l’última actualització.

____________________________________________________________

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es