Jurat 

Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, de data 18 de juliol de 2018, sobre designació dels membres del Jurat que ha de jutjar els treballs presentats al XI Premi d’Investigació “Mestre Racional”.

En compliment del que assenyala la base sisena de la convocatòria del XI Premi d’Investigació "Mestre Racional", el síndic major formula al Consell una proposta dels membres que formaran el Jurat encarregat de jutjar els treballs presentats al premi esmentat

Vista l’esmentada proposta, el Consell acorda designar als següents membres del Jurat que ha de jutjar els treballs presentats al XI Premi de Investigació "Mestre Racional":

President: Sr. Vicent Cucarella Tormo, síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

Vocals:

- Sra. Julia Cuello Espuña. Cap adjunta del Departament d’Assumptes Econòmics i Pressupostaris de l’Institut Valencià d’Administració Tributària (Ivat)

- Sr. Amadeo Fuenmayor Fernández. Professor titular. Director del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València.

- Sr. Francisco Pérez García. Catedràtic d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de València i Director d’ investigació de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie)

- Sra. Irene Santamaría Paulo. Cap del Servei de Finançament Autonòmic de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

D’acord amb el que assenyala la pròpia base sisena de la convocatòria del Premi, actuarà como a secretari del Jurat, amb veu però sense vot, el secretari general de la Sindicatura de Comptes.

El present Acord es publicarà en el DOGV y en el BOC.


València, 18 de juliol de 2018
El síndic major


Vicent Cucarella Tormo
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es