ISSAI-ES: Principis fonamentals de la fiscalització 

Presentació

ISSAI-ES 100 Principis fonamentals de la fiscalització del sector públic

ISSAI-ES 200 Principis fonamentals de la fiscalització o auditoria financera

ISSAI-ES 300 Principis fonamentals de la fiscalització operativa

ISSAI-ES 400 Principis fonamentals de la fiscalització de compliment

Publicació en el Butlletí Oficial de les Corts

ISSAI-ES 1000. Directriu d'auditoria financera. Introducció general a les directrius d'auditoria financera de les ICEX.

ISSAI-ES 1003. Glossari de termes de les directrius d'auditoria financera.

ISSAI-ES 1700. Formació de l'opinió i emissió de l'Informe d'auditoria sobre els estats financers.

ISSAI-ES 3000. Normes i directrius per a la fiscalització operativa.

ISSAI-ES 3100. Annex a les directrius per a la fiscalització operativa.

ISSAI-ES 4000. Directrius per a la fiscalització de compliment.

Publicació en el Butlletí Oficial de les Corts

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es