INDICADORS I MAGNITUDS

Tot seguit relacionem els indicadors i les magnituds que es mostren en els estats dels apartats “Informació individual” i “Informació agregada”. Per a interpretar-los millor, a la descripció de la seua forma de càlcul, s’afegeix un breu comentari sobre el seu significat.

Per al subsector administratiu, s’han pres com a model de partida aquells que figuren en l’apartat 24 de la memòria dels comptes anuals del sector públic administratiu estatal del Pla General de Comptabilitat Pública, i en l’apartat 21 de la corresponent memòria del sector públic administratiu local del Pla General de Comptabilitat Pública Local.

Per a la resta de subsectors s’ha partit dels indicadors que figuren en l’Informe del Compte General de les Entitats Locals, publicat per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en l’apartat destinat a les societats mercantils públiques locals i entitats públiques empresarials locals.

La fórmula de càlcul dels indicadors i magnituds no és uniforme en el temps, a causa dels canvis de plans generals de comptabilitat, si bé la seua denominació i sentit sí que guarden uniformitat, i per això es presenten per separat, per a interpretar-los correctament.

Per a obrir o descarregar-se el document complet en PDF, caldrà polsar en els enllaços següents:


Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es