Certificació d'estar al corrent en el complimient de l'obligació de rendició dels comptes anuals 

CERTIFICACIÓ D'ESTAR AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ DE RENDICIÓ DE COMPTES ANUALS DAVANT LA SINDICATURA DE COMPTES (Art. 199.4 i 5 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana)
__________________________________________________________________________________________________________________
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es