Certificació d'estar al corrent en el complimient de l'obligació de rendició dels comptes anuals 

CERTIFICACIÓ D'ESTAR AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ DE RENDICIÓ DE COMPTES ANUALS DAVANT LA SINDICATURA DE COMPTES (Art. 199.4 i 5 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana)

El CSV (Codi Segur de Verificació) està referenciat en dos articles de la Llei 11/2007 (LAECSP):

Article 18.1.b)
"Codi segur de verificació vinculat a l'Administració Pública, òrgan o entitat i, si escau, a la persona signant del document, i, en qualsevol cas, es permet comprovar la integritat del document mitjançant l'accés a la seu electrònica corresponent".

Article 30.5
"Les còpies realitzades en suport paper de documents públics administratius emesos per mitjans electrònics i signats electrònicament, tindran la consideració de còpies autèntiques sempre que incloguen la impressió d'un codi generat electrònicament o altres sistemes de verificació que permeten contrastar la seua autenticitat mitjançant l'accés als arxius electrònics de l'Administració Pública, òrgan o entitat emissora. "

Direcció de comprovació perquè l'usuari que dispose d'un CSV puga recuperar el document a què fa referència.

https://endor.accv.es/endor/

Es recomana Google Chrome.

___________________________________________________________________________________________________________________
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es