Calendari 2019 d'obligacions de remisió a la Sindicatura de Comptes 

Data límit

28/2/2019Remissió de la relació anual de contractes de 2018, de conformitat amb l'ACORD d'11 de juliol de 2018, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
28/2/2019
Remissió de la relació anual de convenis de 2018, de conformitat amb l’ACORD de 7 de desembre de 2016, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.
30/4/2019
Remissió d’informació sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris als advertiments formulats per interventors locals i anomalies detectades en matèria d’ingressos, com també sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, corresponents a 2018, conformement amb l’ACORD de 17 de novembre de 2017, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.
1/7/2019
Remissió dels comptes de 2018 de les entitats del sector públic local que no reten comptes per mitjà d’entitats subjectes a la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, conformement amb l’ACORD de 4 de juny de 2018, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual s’aprova la instrucció per a regular la forma i el termini de la rendició de comptes de les entitats que, tot i formar part del sector públic valencià, a l’efecte de l’exercici de la funció fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, no integren els seus comptes en el Compte General de la Generalitat ni en el d’una entitat local, ni tampoc s’hi adjunten.
15/10/2019Remissió dels comptes de 2018 de les entitats locals subjectes a la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, conformement a l’ACORD de 14 de desembre de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual s’aprova la instrucció que regula la rendició telemàtica del compte general de les entitats locals i el format del dit compte a partir del corresponent a l’exercici 2015, modificat per l’ACORD de 4 de juny de 2018, del Consell de la Sindicatura de Comptes.
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es