INFORMES Compte General de la Generalitat
Cercar paraules: Títol Contingut
Prog. anual /
Nº informe
Can be sorted ascending or descending
Any
fiscalitzat
Can be sorted ascending or descending
TítolCan be sorted ascending or descendingVolumCan be sorted ascending or descendingCastellàValencià
2017/122015Auditoria operativa de l’explotació en règim de concessió administrativa del servei públic d’Inspecció Tècnica de Vehicles a la Comunitat Valenciana. Exercicis 1997-2015IPDFPDF
2016/592015Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut de Manises. Exercicis 2009-2015IPDFPDF
2016/462015Introducció i resum de les conclusionsIPDFPDF
Show details for 2016/452016/452015Informes de fiscalització de l’Administració de la GeneralitatIIPDFPDF
Show details for 2016/422016/422015Organismes autònomsIIIPDFPDF
Show details for 2016/402016/402015Societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públicIVPDFPDF
Show details for 2016/332016/332015Fundacions del sector públicVPDFPDF
Show details for 2016/302016/302015Consorcis de la GeneralitatVIPDFPDF
2016/22013Informe de seguiment del grau d’implantació per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de les recomanacions incloses en els nostres informes d’auditoria operativa emesos sobre la gestió dels concerts sanitaris: hemodiàlisi (2012) i ressonàncies magnètiques (2013)IPDFPDF
2015/412013Informe de fiscalització de les encomandes de gestió de la Generalitat ordenades en l’exercici 2013 i executades en 2013 i 2014IPDFPDF
Show details for 2015/392015/392014Compte de l’Administració de la GeneralitatIPDFPDF
Show details for 2015/362015/362014Entitats autònomesIIPDFPDF
Show details for 2015/332015/332014Empreses Públiques i d’altres ensIIIPDFPDF
2015/222014Fundacions del sector públic de la GeneralitatIVPDFPDF
Show details for 2015/212015/212014Consorcis de la GeneralitatVPDFPDF
2015/192014GESTIÓ DE LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA: LA RECEPTA ELECTRÒNICA. Auditoria dels sistemes d'informació i contro intern de la gestió i de la prestació farmacèutica de la Conselleria de Sanitat. Exercici 2014IPDFPDF
2015/182014Informe de fiscalització de les despeses de personal de l'Administració de la Generalitat. Exercici 2014IPDFPDF
2015/072014PER A UNA MILLOR GESTIÓ EN EL RECONEIXEMENT DE LA DEPENDÈNCIA Auditoria operativa sobre l'ordenació i prestacions de la dependència: Avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia del programa pressupostari 313.70. Exercicis 2012-2014IPDFPDF
2014/472013UNA OPORTUNITAT PER A MILLORAR LA GESTIÓ. Auditoria operativa de de l'ensenyament primari: avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia del programa pressupostari 422.20. Exercicis de 2009-2013IPDFPDF
Show details for 2014/402014/402013Compte de l’Administració de la GeneralitatIPDFPDF